PokerToday vom 22.08.14 | Friday, 22.08.2014

EPT 100 Barcelona Tag 1a – Hört Hanowski auf?